مرور رده

اقتصادی

بازار خرمشهر در تسخیر عراقی ها

خرمشهر را خدا آزاد کرد. سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر است. شهر خون و مظهر مقاومت مردم ایران. شهری که با از خود گذشتگی پاک مردان و پاک زنانی با ایمان، آزاد شد. اما آیا امروز در شرایط صلح، مردم خرمشهر در رفاه هستند؟ آیا فقط سوم خرداد روز…